top of page

Voice Feminization Surgery by Yeson Voice Center South Korea

     เยซอนคลีนิค เป็นสถาบันการแพทย์แห่งแรกและใหญ่ที่สุดในประเทศเกาหลี ด้านการดูแลรักษาเสียง เป็นพิเศษและการศัลยกรรมตกแต่งเสียง เยซอนคลีนิคมีการดูแลรักษาเสียงอย่าเป็นระบบและเป็นมืออาชีพสำหรับผู้ที่มีอาชีพต้องใช้เสียง เช่น ศิลปิน นักร้อง นักพากย์เสียง ผู้ประกาศข่าว นักแสดง เป็นต้น รวมทั้งผู้ที่ต้องการมีเสียงไพเราะ 
 
     นอกจากนี้เรายังรักษาเส้นเสียงให้กับผู้ที่มีความผิดปกติทางเสียง เพื่อให้ได้เสียงที่ใสกลับคืนมาด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์คุณภาพสูงสุดและเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าทันสมัย รวมทั้งได้นำโปรแกรมเกี่ยวกับศิลปะเสียงและการดูแลบริหารเสียงจาก The Jefferson Arts-Medicine Center ของมหาวิทยาลัย โทมัส เจฟเฟอร์สัน มาใช้อีกด้วย       
 
     เทคนิคการศัลยกรรมเสียงแบบส่องกล้อง (VFSAAC) Vocal Fold Shortening and Advancement of Anterior Commissure โดยเทคนิคนี้ได้คิดค้นขึ้นมาเพื่อต่อสู้กับผลข้างเคียงในการมีเสียงทุ้มของผู้ป่วยหญิงที่รักษาโรคโลหิตจาง แต่ตอนนี้ได้นำเทคนิคนี้มาปรับใช้กับผู้แปลงเพศที่ต้องการเปลี่ยนเสียงเป็นผู้หญิง 
 
     สิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของการศัลยกรรมเสียงด้วยวิธีนี้ คือ ไม่ต้องกรีดผิวหนัง แต่เป็นการใช้เครื่องมือส่องกล้องเพื่อปรับขนาดความยาวและความหนาของสายเสียงเพื่อให้มีรูปร่างเหมือนสายเสียงของผู้หญิง สามารถเปล่งเสียงในระดับสูงขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติได้ และเทคนิคนี้ยังช่วยลดความเสียหายของเยื่อบุสายเสียงและกล่องเสียง
 
  

ตัวอย่างผู้เข้ารับบริการ

ราคานี้ไม่รวม

 - ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ - เกาหลี

 - ค่าที่พัก 9 คืน 

 - ค่าเดินทางในเกาหลี

 - ค่าอาหาร

 - ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นในประเทศเกาหลี

bottom of page